Oferta

Proponujemy usługi z zakresu budownictwa obejmujące m.in.:
- Pełną obsługę procesów budowlanych,
- Doradztwo techniczne i organizacyjne inwestycji
- Okresowe przeglądy obiektów budowlanych

      Na stałe współpracujemy z biurami projektowymi oraz z inspektorami branżowymi zapewniając kompleksową obsługę inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami.


      Bezpośredni nadzór nad budowami pozwolił mi na poznanie i wyodrębnienie najlepszych technologii stosowanych w budownictwie, poznanie specyfiki organizacji robót oraz rynkowych cen robót.
W roku 1994 ukończyłem politechnikę łódzką w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie . W roku 1996 uzyskałem uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania budów bez ograniczeń.

Doświadczenie zawodowe zdobyłem, pełniąc funkcje kierownika zespołu budów, dyrektora technicznego, managera kontraktu, bezpośrednio przy wznoszeniu obiektów wielkokubaturowych - przemysłowych, sportowych i użyteczności publicznej.

Od roku 2003 prowadzę prywatną działalność usługową - organizowanie i nadzór procesów budowlanych inwestycji, głównie w branży przemysłowej w charakterze inspektora nadzoru, kierownika budowy lub inwestora zastępczego. W ramach moich obowiązków było przeprowadzenie przetargów w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych bądź funduszy europejskich, wyłonienie generalnego wykonawcy bądź wykonawców branżowych, pełnienie nadzoru nad inwestycją, negocjacje cenowe z producentami, dostawcami i przekazanie obiektu budowlanego do użytkowania.


Zakres prac nadzoru inwestorskiego dotyczy:
 1. Sprawowania kontroli zgodności realizacji robót z projektem, pozwoleniem na budowę oraz wiedzą techniczną;
 2. Pełnienia nadzoru nad działalnością geodety (wskazanego przez inwestora), który ma w finale przedstawić plan powykonawczy dot. Uzbrojenia terenu, przeznaczony dla archiwum geodezji i inwestora;
 3. Sprawdzenia jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, zapobiegania stosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie,
  • kompletacji atestów materiałowych dostarczanych przez generalnego wykonawcę i przekazania ich po sprawdzeniu inwestorowi;
  • kompletacji dtr urządzeń dostarczanych przez generalnego wykonawcę;
 4. Sprawdzenia i odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikowych, uczestniczenia w próbach i odbiorach instalacji i urządzeń,
  • organizacji wraz z inwestorem i przygotowania potrzebnych dokumentów i pomiarów do odbioru: instalacji c.o., instalacji wentylacji, instalacji elektrycznej, instalacji wody ciepłej i zimnej, kotłowni sprężarkowni i instalacji sprężonego powietrza, instalacji gazowej, instalacji ciepła technologicznego;
  • przygotowania i udziału w odbiorze obiektu oraz przekazania do użytkowania zgodnie z art. 56, 57 prawa budowlanego;
 5. Potwierdzenia faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowania rozliczenia budowy na żądanie inwestora,
 6. Opracowania wraz z generalnym wykonawcą harmonogramu realizacji całości zadania inwestycyjnego i uzgodnienie z inwestorem;
 7. Wydawania kierownikowi budowy (robót) poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz dotyczących robót,
 8. Żądania od kierownika budowy (robót) dokonywania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania robót, gdy ich kontynuowanie może wywołać zagrożenie bądź niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
 9. Zgłaszania projektantowi zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez inwestora lub generalnego wykonawcę, dokonywania stosownych uzgodnień,
 10. Opiniowania wniosków generalnego wykonawcy w sprawie istotnej zmiany sposobu wykonywania robót budowlanych oraz przedstawiania ich do akceptacji inwestorowi.